กีฬา SPU ส่งเสริมการรักษ์สุขภาพ

19 พ.ย. 2558

สำนักงานการกีฬา จัดโครงการ “ส่งเสริมการรักษ์สุขภาพ” ให้กับนักศึกษากลุ่มรายวิชา PHR 100 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะของการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร กมุทศรี รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา