ทีมพัฒนาโครงการ Merlin (ระบบสมองกลฝังตัว ) เยี่ยมชมโรงเรียนสตรีวิทยา2

13 พ.ย. 2558

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ดร.สุรชัย ทองแก้ว และ ทีมงานของโปรเจ็ค Merlin ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เพื่อติดตามผลโครงการ Merlin(เมอร์ลิน) โดยทางสาขาวิชาวิศวกรรมพิวเตอร์ได้นำชุดทดสอบ Merlin ไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานพื้นฐานของ embedded system (ระบบสมองกลฝังตัว ) และเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี embedded system ถูกใช้อย่างแพร่หลายในทุกวงการอุตสหกรรม เช่นชุดควบคุมรถยนตร์ (ECU),เครื่องปรับอากาศ, เครื่องมือสื่อสาร,เครื่องมืทางการแพทย์ เป็นต้น

โดยโครงการ Merlin ถูกค้นคว้าและพัฒนาจากคณะทำงานจากสาขาวิชาวิศวกรรมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่และสร้างมิติใหม่ของการออกแบบ embedded system ลดขั้นตอนซ้ำซ้อนที่มีอยู่ ในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว รวมทั้งลดความยุ่งยากในการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างระบบสมองกลฝังตัวในวงการศึกษา โดยปัจจุบันมีโครงการนำร่องอยู่ในแวดวงอุตสหกรรมการเกษตร ที่บ้านไร่ไพโรจน์ และแวด วงการศึกษาคือที่โรงเรียนสตรีวิทยา2