ป้อนอาชีพนักศึกษาไทย สู่ตลาดแรงงาน :

13 พ.ย. 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สร้างอาชีพให้กับนักศึกษา ในโครงการสร้างโอกาสการได้งานทำให้กับบัณฑิตและศิษย์เก่า กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “BBL Interview Workshop 2015” ครั้งที่ 5 เพื่อรับสมัครนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า สมัครเข้าทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม