ศึกษาดูงาน e-Learning และ ICT :

13 พ.ย. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ e-Learning และ ICT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ICT จากสถาบันพระปกเกล้า ในการศึกษาดูงาน ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ (e-Learning) และระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมี พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล/ประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า นำคณะเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม