LAW SPU เสริมสร้างทักษะความเป็นเลิศคณาจารย์ด้านการเขียนตำรากฎหมาย

12 พ.ย. 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษให้กับอาจารย์ประจำของคณะในหัวข้อ “ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศคณาจารย์ด้านการเขียนตำราและหนังสือกฎหมาย” เพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์ได้มีแนวทางและทักษะในการเขียนตำราทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ทางด้านกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเขียนตำราและหนังสือทางด้านกฎหมาย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิติศาสตร์ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. บางเขน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา