ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557

9 พ.ย. 2558

สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน