ยื่นเสนอราคาการยื่นซองประมูลการถ่ายภาพ และการจำหน่ายดอกไม้สด แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557

4 พ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กำหนดเปิดการยื่นเสนอราคา พิธีฝึกซ้อม  พิธีประสาทปริญญา และพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประจำปีการศึกษา  2557

• ยื่นเสนอราคาการยื่นซองประมูลการถ่ายภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิต
สอบถามเพิ่มเติม  คุณรุ่งนภา  สวัสดิ์กิจ  โทรศัพท์ 0 2579 1111 ต่อ 1215 มือถือ 08 1316 3661

 ยื่นเสนอราคาการจำหน่ายดอกไม้สด -  ดอกไม้ประดิษฐ์ และตุ๊กตาตุ๊กตาประดิษฐ์
สอบถามเพิ่มเติม คุณเข็มพร  สุรชานุวัตรกุล  โทรศัพท์  0 2579 1111  ต่อ 2221, 2236 โทรสาร 0 2579 7491