สำนักอนามัย ร่วม SPU รณรรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

30 ต.ค. 2558

ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการรณรงค์ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ” ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลาdi นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา หน้าอาคาร 10 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา