SPU&SCB ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง

29 ต.ค. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมลงนาม ในโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จากภาคอุตสาหกรรม และเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงานหลังจากจบการศึกษาของนักศึกษา ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน