ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

27 ต.ค. 2558

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ในสังคมไทย แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้ที่มีคุณและสิ่งแวดล้อม ระหว่างในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
๐๙.๐๐ น.  การออกร้านค้า และกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ
๑๐.๐๐ น.  ลงทะเบียน และเข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทง
               – แข่งขันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
๑๒.๐๐น.  การแสดง โดย ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้สมัครเข้าประกวด นางนพมาศ/เทพบุตร
๑๖.๑๐ น. ประธานในพิธีถึงบริเวณงาน
๑๖.๓๐น. คณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน
             – ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
             - พิธีเปิดงานลอยกระทงสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
             – การแสดงประเพณีลอยกระทง
๑๗.๐๐น. การประกวดนางนพมาศ/เทพบุตร ประจำปี ๒๕๕๘
๑๗.๓๐น. การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย โดย ชมรม
๑๗.๔๐น. การประกวดรอบตอบคำถามและรับพวงมาลัยเป็นขวัญกำลังใจ
๑๘.๐๐น. ประกาศผลรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
             – ประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทง
๑๘.๒๐น. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ/เทพบุตร ประจำปี ๒๕๕๘
            - พร้อมประธานขึ้นมอบสายสะพาย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
๑๘.๓๐ น. การแสดงจาก SPU BAND
๑๙.๓๐ น. ปิดงาน 

สอบถามได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร.  ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑  ต่อ  ๒๑๓๘