ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๘

27 ต.ค. 2558

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เพื่อร่วมทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ เวลา ๐๖.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

๐๖.๔๐ น. พระสงฆ์เดินทางถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๐๗.๐๐ น. คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ร่วมงาน ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
               ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๐๗.๓๐ น. นักศึกษาและผู้ร่วมงานพร้อมกัน
               ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๐๗.๕๐ น. ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์มาถึงบริเวณงาน
๐๘.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์ ประจำอาสนะ
๐๘.๐๕ น. เริ่มพิธีสงฆ์
               – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
               – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
               – พิธีถวายสังฆทาน รับศีลรับพร
๐๙.๐๙ น. เริ่มพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์และดนตรีไทย
               – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนชัยในพิธี
               – ผู้อ่านโองการทำพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์และดนตรีไทย
               – พิธีครอบครูนาฎศิลป์และดนตรีไทย
๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีกาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 สอบถามได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร.  ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑  ต่อ  ๒๑๓๘