ม.ศรีปทุม ร่วมกับ ส.อ.ท. เชิญฟังสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559

27 ต.ค. 2558

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1  ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

 

13.00 น.  ลงทะเบียน รับเอกสาร Username/Password และอาหารว่าง
13.30 น.  กล่าวรายงาน
              ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น
              คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
              กล่าวเปิดงาน
              นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์
              รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.45 น.  รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 
              และแนะนำการใช้ประโยชน์ข้อมูล
              นำเสนอโดย 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ วังจีน 
              อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ 
              ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
              สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
              คุณทวีศักดิ์  หมัดเนาะ
              กรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดดวามสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16.00 น.  ถาม-ตอบ
              ปิดการสัมมนา

 

สอบถามเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1125, 086-9020208   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โทร.  0-2345-1013 และ 1017