ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ SPU ศึกษาตามแนวพระราชดำริ การจัดการน้ำ

22 ต.ค. 2558

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมโครงการของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ในแนวความคิดของการฟื้นฟูตลาดน้ำคลองลัดมะยม ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา