สกอ. สานสัมพันธ์ ศรีปทุม คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด

21 ต.ค. 2558

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนส่งเสริมจัดกิจกรรมในโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้แนวคิด “ศรีปทุม คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” ให้กับตัวแทนและคณะกรรมนักศึกษาทั้ง 9 คณะกับ 1 วิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา