ศรีปทุม คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557″

16 ต.ค. 2558

 

นายวรดร เสมอวงค์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557″ ของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม  Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ