คณะบัญชีทำบุญครบรอบ 26 ปี

8 ต.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบัญชี ครบรอบ 26 ปี เพื่อสร้างความสิริมงคลแก่คณะ ณ ที่ทำการคณะบัญชี อาคาร9 ชั้น10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม