7 ต.ค. 2558

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  เชิญชวนนักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ มุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งกับความพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและการเป็นประชาคมอาเซียน เรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  และทักษะในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ในธุรกิจออนไลน์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ในงานสัมมนา เรื่อง “ เปลือย Digital Marketing สู่ AEC”  โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์  ได้แก่  นายธนา  ลิมปยารยะ  ดารานักแสดงและเจ้าของธุรกิจ  และ ดร.อดิเทพ   แจ้ดนาลาว  อาจารย์ประจำ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

10.00 – 10.20 น. ลงทะเบียน
10.20 – 10.30 น. กล่าวตอนรับ
                         เปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
                         ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10.30 – 10.50 น. Talk Show (นายธวัชชัย สุขสีดา)
                         เปลือย! เทคนิค เคล็ดลับและเครื่องมือทำการสื่อมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ ให้โดนใจสู่อาเซียน
                         Q & A
11.50 – 11.20 น. Talk Show (นายธนา ลิมปยารยะ)
                         เปลือย! การเตรียมพร้อมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์สู่โอกาสใหม่ธุรกิจดิจิทัลไทยสู่อาเซียน
11.20 – 11.50 น. Talk Show (ดร.อดิเทพ แจ้ดนาลาว)
                         เปลือย! การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลออนไลน์ให้โดนใจธุรกิจออนไลน์ในอาเซียน
                         Q & A
11.50 – 12.00 น. มอบของที่ระลึกแกแขกรับเชิญ
                         ถ่ายรูปร่วมกัน