สกอ. ตรวจเยี่ยม ม.ศรีปทุม ปี 58

28 ก.ย. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

— สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทที่เป็นมหาวิทยาลัยแล้ว จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 ท่าน มีดังต่อไปนี้

1.)    รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย                ประธาน

2.)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร                        กรรมการ

3.)    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจารี ปรียานนท์                    กรรมการ

4.)    คุณนภาพร อาร์มสตรอง                                           เลขานุการ

5.)    คุณณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล                                 ผู้ช่วยเลขานุการ

6.)    คุณศุภมาส ลิมาวัฒนชัย                                           ผู้ช่วยเลขานุการ

7.)    คุณกีรติ แก้วสัมฤทธิ์                                                ผู้ช่วยเลขานุการ