ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :

25 ก.ย. 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณบุบผา วันดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ลงนาม ณ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)