ฝึกทักษะอาชีพกับสายการบินนกแอร์ :

24 ก.ย. 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สายการบินนกแอร์ จัดโครงการสร้างโอกาสการได้งานทำให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าได้ทราบถึงธุรกิจด้านสายการบิน ทราบถึงกระบวนการทำงานอย่างแท้จริงอย่างมืออาชีพ เเละเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการชั้นนำ ให้เป็นเครือข่ายและต่อยอดงานด้านสหกิจศึกษาในอนาคตต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ม.ศรีปทุม กล่าวเปิดงาน ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ม.ศรีปทุม