สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 4

22 ก.ย. 2558

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2558 และ จัดพิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา  รอบปีที่  4   ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุม 12A03 อาคาร  11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันอังคารที่ 22  กันยายน  2558  เวลา  9.00 – 12.00 น.

อีกทั้ง ได้จัดเสวนาในหัวข้อ How to do “Branding” for “Library Service” ถ้าห้องสมุดเป็น “สินค้า” จะทำ “แบรนดิ้ง” อย่างไร ณ  ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3  อาคาร  11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันอังคารที่ 22  กันยายน  2558 เวลา  13.00 – 16.00 น.