รู้เท่าทันสื่อ กรณีบึ้มศาลพระพรหม จนประชาชนตื่นตระหนกหรือตื่นระวัง

21 ก.ย. 2558

รู้อย่างไรให้เท่าทันสื่อ ไม่ตื่นตระหนก แต่ตื่นระวัง….  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดย นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  ในรายวิชา CMM 517 การสัมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  เชิญชวนผู้สนใจฟังการสัมมนา เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ กรณีบึ้มศาลพระพรหม จนประชาชนตื่นตระหนกหรือตื่นระวัง”  วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2558  เวลา 16.30  -18.40 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่รับข่าวสารทราบถึงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข่าวสารที่ถูกต้องก่อนแชร์ออกไปในวงกว้าง ให้ประชาชนที่ได้รับข่าวสารไม่เกิดการตื่นตระหนก จนหวาดระแวงไม่กล้าใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติ และให้ภาครัฐตระหนักถึงการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์

กำหนดการ
16.30 – 17.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับของว่างและของที่ระลึก
17.00 – 17.10 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
17.10 – 18.00 น.  สัมมานา เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ กรณีบึ้มศาลพระพรหม จนประชาชนตื่นตระหนกหรือตื่นระวัง “ 
                          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  
                         1. พล.ต.ท. ประวุฒิ  ถาวรศิริ  โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                         2. นาย วัชรินทร์  กลิ่นมะลิ  รองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
                         3. อาจารย์เวทิต  ทองจันทร์  หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
18.00 –18.15 น. ผู้ร่วมสัมมนาซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็น
18.15 –18.30 น. ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรเป็นที่ระลึก
18.30 –18.40 น. วิทยากรกล่าวปิดการประชุมสัมมนา