มองอนาคต เน็ตไอดอล เด่น หรือ ดับ กับการตลาดยุค ดิจิตอล 2016

21 ก.ย. 2558

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟังการสัมมนา  เรื่อง “มองอนาคต เน็ตไอดอล เด่น  หรือ ดับ กับการตลาดยุค ดิจิตอล 2016” ในวันอังคารที่ 22  กันยายน  เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ  ห้อง ออดิทอเรียม 2   ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
โดยการจัดสัมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลอนาคตของเน็ตไอดอลการตลาดยุคดิจิตอล 2016  ให้เข้าใจและมองอนาคตเน็ตไอดอลกับการตลาดยุคดิจิตอล 2016 ให้ทราบแนวทางการปรับตัวของเน็ตไอดอลกับการตลาดยุคดิจิตอล 2016ในอนาคต และเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มนักศึกษาที่สนใจในสายงานที่เกี่ยวกับการตลาดยุคดิจิตอล 
กำหนดการ
เวลา 17.00 – 17.30 น.  ลงทะเบียน
เวลา 17.30 – 17.45 น.  พิธีเปิดการสัมมนา
                                - พิธีกรกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน
                                โดย คุณชาติสุริย อนุพันธ์ และ คุณอัมรินทร์ ข้อสม
                                - ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา 
                                 ผศ.ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เวลา 17.45 – 18.30 น.  สัมมนา เรื่อง”มองอนาคต เน็ตไอดอล เด่น  หรือ ดับ กับการตลาดยุค ดิจิตอล 2016”
                                โดยวิทยากรรับเชิญ
                                1. ดร.นเรศ  ล้วนไพรินทร์  ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์
                                2. คุณขนิษฐา  กุลสุมิตราวงศ์  เจ้าของแบรนด์สินค้า Khanittar Brand สปาขิงร้อน
                                3. คุณสุณัณณิภาร์  กฤษณสุวรรณ  รองนางสาวไทย – นางแบบ
                                4. คุณปริยาพร  สุขแสง  เน็ตไอดอล 
เวลา 18.30 – 18.50 น.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา 18.50 – 19.30 น.  พิธีกล่าวขอบคุณ / ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และปิดการสัมมนา

——————————————–
สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน คุณวินัดดา  ชื่นสมจิตต์ (ปอแก้ว) เบอร์ติดต่อ 097-1215004