ศรีปทุม จัดน้อมวันทา ไหว้ครูแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล ประจำปี 2558

17 ก.ย. 2558

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีไหว้ครูแผ่นดิน“เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

— สำหรับในครั้งนี้ ประธานในพิธียังได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูแก่นักศึกษาประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

***รางวัลประกวดพานไหว้ครู   ประเภท “ดอกไม้ ธูปเทียน”     ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่…

ชนะเลิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาลัยนานาชาติ

ในโอกาสนี้คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ดังนี้

1.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 คนได้แก่ 

-   นายฉัตรชัย  รุจิตานนท์                   ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

เลขานุการศาลแพ่ง

-   นางนภัสนันท์  พรรณณิภา              ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปบรคเกอร์ จำกัด

-   นายชัยวัฒน์   เอมวงศ์                     ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด สำนักงานและศูนย์การค้า บริหารงานการตลาด งานเช่า สำนักงาน กรุงเทพและทั่วประเทศในเครือ ซีพี บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)

-   นายโกศล      วัฒยุ                         ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด

2.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง จำนวน 6 คนได้แก่

-   นายกิติพงษ์   ประจวบลาภ             ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   นายปุญญภณ เทพประสิทธิ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

-   นายทนุกุล     น้ำเพ็ชร                   ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์

ประธานผู้จัดการ บริษัท น้ำเพ็ชร์ ทัวร์ จำกัด

-   นายธาดา       ไมตรีเวช                ศิษย์เก่าคณะดิจิทัลมีเดีย

Chief sound and music producer composer / designer บริษัท wave unit

-   น.ส.มลธิรา     ชิตกุล                    ศิษย์เก่าคณะบัญชี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ

-   น.ส.สุทัศน์      พันธุ์ประเสริฐ        ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

Senior field application engineer ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท electronics source co.ltd