Digital Economy & AEC

12 ก.ย. 2558

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด ปาฐกถา ในหัวข้อ Digital Economy & AEC โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรไอทีเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Economy & AEC  แก่ คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้อง convention อาคาร11 ชั้น4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน