พิธีไหว้ครูแผ่นดิน เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

10 ก.ย. 2558

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูแผ่นดิน เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน  ภูมินทร์ภูมิพล และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 17กันยายน 2558  เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

07.30 – 08.00 น.    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน  ณ ลานเสาธงหน้าอาคาร 11

                            และนำพานให้คณะกรรมการตัดสิน ณ  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
08.00 – 08.45 น.    นักศึกษาและคณาจารย์ พร้อมกัน ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม
08.50 – 09.00 น.    อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงตั้งแถวที่หน้าลิฟท์ อาคาร1 ชั้น 5
09.00 – 11.30 น.    -ขบวนธงนำศิษย์เก่าดีเด่นเข้าสู่ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
                            -นักศึกษา ยืนขึ้นต้อนรับศิษย์เก่าดีเด่น
                            -อธิการบดีและผู้บริหารเดินทางเข้าสู่ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
                            -นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น ยืนขึ้นต้อนรับผู้บริหาร
                            -ผู้บริหารนั่งประจำที่กำหนดบนเวทีข้างล่าง
                            -พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น

                            ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2557
                            1.นายฉัตรชัย  รุจิตานนท์ 
                            เลขานุการศาลแพ่ง  ศิษย์เก่าดีเด่น คณะคณะนิติศาสตร์

                            2. นางนภัสนันท์  พรรณนิภา
                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
                            ศิษย์เก่าดีเด่น คณะคณะบริหารธุรกิจ

                            3. นายชัยวัฒน์  เอมวงศ์
                            ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดสำนักงานและศูนย์การค้า บริหารงานการตลาด งานเช่าสำนักงาน กรุงเทพและทั่วประเทศในเครือ ซีพี ฯ   บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)
                            ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปศาสตร์

                            4. นายโกศล  วัฒยุ 
                            กรรมการผู้จัดการ  บริษัทไฮสตีล  โปรดักส์ จำกัด
                            ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

                           ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2557
                           1.นายกิตติพงษ์  ประจวบลาภ 
                           เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร
                           สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                           ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง  คณะคณะนิติศาสตร์

                          2. นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์ 
                          กรรมการผู้บริหาร บริษัทเอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์
                          ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง  คณะบริหารธุรกิจ

                          3. นายทนุกุล  น้ำเพ็ชร
                          ประธานผู้จัดการ  บริษัท น้ำเพ็ชร์ ทัวร์ 
                          ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง คณะศิลปศาสตร์

                          4. นายธาดา  ไมตรีเวช
                          cheif, sound and music producer / composer / designer   บริษัท  Wave Unit
                          ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง คณะดิจิทัลมีเดีย

                          5. นางสาวมลธิรา  ชิตกุล 
                          ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัดและบริษัทในเครือ 
                          ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง  คณะบัญชี 

                          6. นายสุทัศน์  พันธุ์ประเสริฐ
                          Senior Field Application Engineer / ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
                          บริษัท Electronics Source Co., Ltd
                          ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

                        -พิธีมอบเงินสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์

                         สร้างห้อง I.C.U. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                        -ศิษย์เก่าดีเด่นนำพวงมาลัยกราบผู้บริหาร

                       พิธีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

                       และพิธีไหว้ครูแผ่นดิน
                            -อธิการบดีเดินขึ้นเวทีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ทุกท่านในห้องพิธียืนขึ้น)
                            -ผู้นำนักศึกษานำสวดมนต์ไหว้พระ
                            -นักศึกษาสวดมนต์พร้อมกับอธิการบดี
                            -อธิการบดีเคารพสถาบันชาติ
                            -อธิการบดีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
                           -อธิการบดีเปิดกรวยกระทงดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ
                           -อธิการบดี วางพานพุ่มเป็นราชสักการะถวายครูแห่งแผ่นดิน
                           -อธิการบดีกล่าวคำถวายราชสดุดีครูแห่งแผ่นดิน
                           -เพลงสรรเสริญพระบารมี
                           -อธิการบดีเดินลงจากเวทีไปนั่งประจำที่
                           -เรียนเชิญคณาจารย์นั่งลง นักศึกษายังคงยืนเช่นเดิม
                           -นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาวางพานไหว้ครูหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายราชสักการะ ครูแห่งแผ่นดิน

                          พิธีไหว้ครู
                           -อธิการบดีและผู้บริหารกลับไปนั่งในที่นั่งที่จัดใหม่
                           -นักศึกษาทั้งหมดลุกขึ้นยืน
                           -ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำไหว้ครู (ปาเจรา จริยาโหนตุ)
                           -นักศึกษาทั้งหมดนั่งลง
                           -เพลงไหว้ครู พระคุณที่สาม
                           -ตัวแทนสโมสรนักศึกษา ตัวแทนคณะและตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์
                           -นักศึกษาทั้งหมดลุกขึ้นยืน
                           -นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณ
                           -นักศึกษาทั้งหมดนั่งลง
                           -อธิการบดีทำพิธีเจิมหนังสือ
                           -อธิการบดีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศพานไหว้ครู ประจำปี 2558
                           -อธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
                           -เสร็จพิธีไหว้ครู

 หมายเหตุ :   1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                   2. การแต่งกายผู้บริหารและคณาจารย์: สวมชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
                   3. การแต่งกายนักศึกษา
                       -  สโมสรนักศึกษา: สวมสูทสโมสรนักศึกษา
                       – ผู้แทนนักศึกษาจากคณะ: สวมชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย