นิติศรีปทุม จัดอบรม ประมวลกฎหมายสารบัญญัติ ด้านยาเสพติดของประเทศไทย

9 ก.ย. 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศาสตราจารย์สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร จัดสัมมนาเชิงวิจัยในโครงการ “จัดทำประมวลกฎหมายสารบัญญัติด้านยาเสพติดของประเทศไทย” ให้กับบุคคลทั่วไป ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา