ส่งนักศึกษาฝึกงาน BITEC

8 ก.ย. 2558

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษา และฝึกงาน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน