นักศึกษาป.โทบัญชี คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับชาติ :

7 ก.ย. 2558

ร้อยโทชำนาญ พิวิโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา และเป็นนักศึกษาปริญญาโทบัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี ประเภทบทความ ภาคบรรยายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา