การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21

4 ก.ย. 2558

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Apple Thailand และ EITs จัดโครงการ Education Leadership Workshop : Effective tools for Digital Campus of 21st Century : A case study from APPLE เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและคณาจารย์ตอบรับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และได้เห็นตัวอย่างการศึกษาออนไลน์ในห้องเรียนระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 ท่าน ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับโลกของ Apple มาบอกเล่าแนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน