นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “จิตอาสา”

3 ก.ย. 2558

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “จิตอาสา” รายวิชา HUM120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558 เรื่อง “อุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนดีสู่แผ่นดิน : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมประชุมวิชาการ และผู้ที่สนใจได้ชมความสามรถของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์