มอบโอวาทแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

26 ส.ค. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นางสาวปรียานุช อุ่นเรือน และนางสาวเยาวภา ข้อยุ่น  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อไปศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรม ในโครงการ“Japanese Language Program for oversea partner University student 2015 ” ณ Kansai (Osaka) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้การต้อนรับ Ms.Aiko Watanabe และ Ms.Arisa Yamamoto จาก Yasuda Women’s University ,Hiroshima, Japan ในโอกาสที่จะมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบุณฑริก ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน