เยาวชนรู้งาน สืบสายพระราชดำริ

24 ส.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาคกลางตอนบน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานโครงการพระราชดำริ” เพื่อปลูกฝังให้กับเยาวชนได้เรียนรู้และเผยแพร่โครงการตามแนวพระราชดำริในพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว (โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์วรเชษฐ์ สิงห์ลอ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน