โครงการสานสัมพันธ์ ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

20 ส.ค. 2558

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “โครงการสานสัมพันธ์ ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ในโครงการดังกล่าวมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งใหญ่ในแวดวงโลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับแถวหน้าของประเทศไทย ประกอบด้วย
1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2.สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
3. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเตชะ บุญยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
4. สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดย นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
5. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
6. สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย โดย นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และนายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
7. สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต โดย นายสุวัฒน์ นวลขาว นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
8. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดย นายณัฐสพรรษ กรึงไกร นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
9. สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย โดย คุณกมลรัตน์ จิตรแก้ว เลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขานักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบภาคกลางของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน