อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

19 ส.ค. 2558

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบัติ ทั้งทำหน้าที่ผู้ประเมินได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์  ณ ห้องปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน