การอบรม “นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและต้นทุนการกู้ยืม”

8 ม.ค. 2554

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป เรื่อง “นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและต้นทุนการกู้ยืม” โดยมี ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน