มหกรรม SPU FUN RUN เสริมสร้างบุคลากร “สุขภาพดี”

6 ส.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่งดีเพื่อสุขภาพที่ดีในโครงการ “SPU FUN RUN KRU TAM DAI Half Mini Marathon Challenge” ประจำปี 2558ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมระยะทางแข่งขัน 10 กิโลเมตร โดยมี  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมมือกันพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างมืออาชีพทางการศึกษา ณ ลานกิจกรรมวิ่งพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

— ผลการแข่งขันรายการ “SPU FUN RUN KRU TAM DAI Half Mini Marathon Challenge” ประจำปี 2558…

1.) รางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้แก่              ทีมบรรณน่ารัก จากหน่วยงาน สำนักหอสมุด

รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

2.) รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมได้แก่      ทีมACT…แบ๊ว…แก๊งจากหน่วยงาน คณะบัญชี

รับรางวัลเงินสด จำนวน3,000 บาท

3.) รางวัลประเภทบุคคล (ชาย) จำนวน 5 คน          

อันดับที่ 1 ได้แก่ คุณประเสร็ฐศักดิ์ ปายทัศน์             หน่วยงาน…เจ้าหน้าที่งานสวน             รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 2 ได้แก่ คุณปุมือ นิยมเทศ                               หน่วยงาน…เจ้าหน้าที่งานสวน             รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 3 ได้แก่ คุณราเชนทร์ โสมงาม                      หน่วยงาน…เจ้าหน้าที่งานสวน             รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 4 ได้แก่ คุณประยงษ์ อามาตะ                         หน่วยงาน…เจ้าหน้าที่งานสวน             รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 5 ได้แก่ ดร.โสภิต ภาโนมัย                               หน่วยงาน…รองอธิการบดี                   รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

4.) รางวัลประเภทบุคคล (หญิง) จำนวน 5 คน         

อันดับที่ 1 ได้แก่ คุณอาทิตยา ขันธทัต       หน่วยงาน…เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 2 ได้แก่ ผศ.นับทอง ทองใบ             หน่วยงาน…หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์   รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 3 ได้แก่ คุณอัญญา ศรีสมพร        หน่วยงาน…ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคล         รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 4 ได้แก่ คุณกรวรรณ หวานฉ่ำ      หน่วยงาน…ผู้จัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป       รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

อันดับที่ 5 ได้แก่ คุณปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน                หน่วยงาน…อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญ

— สำหรับรายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการดังกล่าว จำนวนทีม 28 ทีม มีดังนี้

ทีมที่

ชื่อทีม

จำนวนคน

ทีมที่

ชื่อทีม

จำนวนคน

1

GRAD_SPU

25

15

SPULA 1

15

2

GE young เฟี้ยว

22

16

SPULA 2

16

3

IT FUNRUN

15

17

บรรณน่ารัก

20

4

Fast 8

24

18

ถาปัด รันทุกเวิป

20

5

Gang Za

18

19

สำนักงานอาคารสถานที่

51

6

DE

23

20

BRC

40

7

High Power

16

21

คนมีกะตังส์

31

8

กฎหมาย-ประกัน-บุคคล

18

22

อาคาร 9

15

9

SDM Family

21

23

โก๋จอมไหล

21

10

ACT…แบ๊ว…แก๊ง

15

24

โก๋จอมดูด

19

11

Comm Arts Fast & Furious

26

25

โก๋จอมเสียบ

22

12

SPU LAW

23

26

The SIC(K)

17

13

สำนักงานอธิการบดี

21

27

SBS Go Go

16

14

มีเดีย มีเดิน

20

28

SBS FUN RUN

15

รวมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน587 คน