บรรยายพิเศษ “การเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีอย่างมืออาชีพ”

8 ม.ค. 2554

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีอย่างมืออาชีพ” โดยมี นางรินดาทร์ หยกไพศาล นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย เป็นวิทยากร ณ ห้อง 11 – 1104 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน