ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ

27 ก.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การส่งเสริมสนุบสนุนและช่วยเหลือแก่สังคมในด้านการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

สำหรับทุนการศึกษาบุตรและธิดาข้าราชการตำรวจ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ฟรีตลอดหลัสูตร จำนวน 8 ทุน แบ่งออกได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จำนวน 5 ทุน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จำนวน 3 ทุน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จำนวน 5 ทุน

1.)    น.ส.กรวรรณ      อุสกุล                คณะบริหารธุรกิจ            สาขาการตลาด

2.)    นายเดชชาติ       จันทสังข์            คณะนิติศาสตร์              สาขานิติศาสตร์

3.)    นายอมรเทพ       ชวนกระโทก       คณะศิลปศาสตร์            สาขาการจัดการบริหารธุรกิจเรือสำราญ

4.)    น.ส.มัลลิกา       แสนเสนยา        คณะศิลปศาสตร์            สาขาธุรกิจการบิน

5.)    น.ส.จุฑารัตน์     ชื่นใจ                คณะศิลปศาสตร์            สาขาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จำนวน 3 ทุน

1.)    น.ส.พิชามญช์    สะตะ                คณะนิติศาสตร์              สาขานิติศาสตร์

2.)    น.ส.สุภาวดี       หล่มศักดิ์           คณะศิลปศาสตร์            สาขาการจัดการท่องเที่ยว

3.)    น.ส.รัชฎาภรณ์   มีชัยรัมย์            คณะศิลปศาสตร์            สาขาการจัดการท่องเที่ยว