คณะบัญชีบริจาคเงินและของใช้ให้บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

8 ม.ค. 2554

ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริจาคสิ่งของและเงินทุนทรัพย์ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี