บรรยายพิเศษ “Update มาตรฐานการบัญชี”

8 ม.ค. 2554

ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบของที่ระลึกแก่ ดร. ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี และนักบัญชีอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาของหลักสูตร หัวข้อ Update กับมาตรฐานการบัญชี” ณ ห้อง 11-1005 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน