นิติศาสตร์ “รุก รับ นับถอยหลัง 6 เดือน สู่ AEC”

23 ก.ค. 2558

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธีจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ “รุก รับ นับถอยหลัง 6 เดือน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐบาล ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้มีองค์ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย กรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ตามโครงการของ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณพิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น A อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา