อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่

21 ก.ค. 2558

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด “โครงการ SPU-Teaching and Learning Forum การพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่กับอาจารย์มืออาชีพ” เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจาก       ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน  ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน