ประชุมหารือการดำเนินงาน ของ สสอท.

20 ก.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน