SPU-ACU Project Joint Workshop for 21C ASEAN Young Leader

17 ก.ค. 2558

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน SPU-ACU Project Joint Workshop for 21C ASEAN Young Leader เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (เน้น 4C Communicating, Collaborating, Critical Thinking, Creative Thinking) เสริมสร้างทักษะการใช้ e-learning ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยรับทุนการศึกษา ไปศึกษาระยะสั้นที่กรุงโซลประเทศเกาหลี เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง Convention 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ความพิเศษของโครงการ ACU Project เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ และเป็นความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย