เทคนิคการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ

8 ก.ค. 2558

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ” ให้กับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา