17 กรกฎาคม เชิญร่วมงานพิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกถึง ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิยาลัยศรีปทุม

29 มิ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกถึง ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2558  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต  มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต  นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ

08.00 น. สักการะ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
             – พิธีบูชาพระพุทธมหาปัญญามุนี  อภิปูชนีย์ศรีปทุม  พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย 
             ณ บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
             - พิธีถวายสักการะพระวิษณุกรรม  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์
             – พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
             ณ บริเวณศาลพระภูมิ และพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี ฝั่งประตูทางออกมหาวิทยาลัย       
09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
             ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น G โซน C 
10.15 น. พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกถึง ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ประจำปี 2558
             ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น G โซน A 
             - ชมวิดีทัศน์ ดร.สุข  พุคยาภรณ์             
             – พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณรำลึกถึง ดร.สุข  พุคยาภรณ์ 
             1.  นายกสภามหาวิทยาลัย
             2.  ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม
             3.  อธิการบดี
             4.  ครอบครัวพุคยาภรณ์
             5.  คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์
             6.  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
             7.  องค์กร สถาบัน และผู้มีเกียรติภายนอก 

             8.  กลุ่มวิทยาลัยในเครือ ไทย-เทค     

                 -  ประธานกลุ่มวิทยาลัยขนาดใหญ่                                  
                 -  ประธานกลุ่มวิทยาลัยขนาดกลาง      
                 -  ประธานกลุ่มวิทยาลัยขนาดเล็ก                                                                          

             9.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

            – รองอธิการบดี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
            - รองอธิการบดี ดร.โสภิต ภาโนมัย
            – รองอธิการบดี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
            – รองอธิการบดี ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
            – รองอธิการบดี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์
            – ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์กิติกุล ปุณศรี
            – ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย อาจารย์กุศล สังขนันท์
            – ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
            – ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ดร.กมล ชัยวัฒน์
            – ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช
            – ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำสำนักงานอธิการบดี อาจารย์กฤช กาญจนาภา
           

            10.  คณะ        

              – คณะนิติศาสตร์
              – คณะนิเทศศาสตร์
              – คณะบริหารธุรกิจ
              – คณะบัญชี
              – คณะวิศวกรรมศาสตร์
              – คณะศิลปศาสตร์
              – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
              - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
              – คณะดิจิทัลมีเดีย
              – วิทยาลัยนานาชาติ
              – วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

               11.  กลุ่มงาน

               -  กลุ่มผู้อำนวยการกลาง      
               -  กลุ่มงานมาตรฐาน และบริการการศึกษา    
               -  กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ      
               -  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา       
               -  กลุ่มงานการคลัง        
               -  กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี       
               -  กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์         

              12.  สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

             - พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข  พุคยาภรณ์
             – พิธีรับมอบเงินบริจาค มูลนิธิ ดร.สุข  พุคยาภรณ์
             - ถ่ายภาพผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ และผู้ร่วมพิธีฯ

 11.30 น.   - เสร็จพิธีฯ   
 

คลิกสู่เว็บไซต์ พิธีกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกถึง ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม