รวมพลังนิสิต นักศึกษา 45 สถาบัน ภาคกลางตอนบน ต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 2558

พันเอกสุชาติ พรมใหม่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลัง นิสิต นักศึกษา คิดดี ทำดี รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภาคกลางตอนบน เป็นประธานจัดโครงการกล่าวรายงาน ซึ่งมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จำนวน 45 สถาบันการศึกษา ทั้งหมด 900 คน ตามโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ นายวุฒินันท์ ศรีหานนท์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนนิสิต นักศึกษา นำกล่าวปฏิญาณตนในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต่อสู้เอาชนะยาเสพติด

โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย 1.) กิจกรรมเดินรณรงค์ แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดจาก 45 สถาบันการศึกษา 2.) กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ 3.) กิจกรรม VARIETY MUSIC CONCERT การแสดงดนตรีของนิสิต นักศึกษา เพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ของร่างกาย เสริมสร้างความสามารถ การแสดงออก การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความเคารพกฎกติกา การทำงานเป็นทีม การยอมรับผู้อื่น การเสียสละ อีกทั้งดนตรีและการร้องเพลง ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม