เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และการใช้งานระบบ E-research

24 มิ.ย. 2558

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และการใช้งานระบบ E-research” เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ พัฒนาบุคลากรด้านทักษะและความรู้ในการใช้ระบบการบริหารงานวิจัย E-research  (แบบฟอร์มการนำส่งรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ E-research  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน