The Professional Business Talent Series #2

18 มิ.ย. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร The Professional Business Talent Series ครั้งที่ 2 ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และที่ปรึกษาธุรกิจ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ” ด้วยแนวคิด “Change”การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน